Bærekraftig byutvikling

I flere debattinnlegg i Fredrikstad Blad den siste tiden hevdes det at utbyggingen av boligprosjektet Værste Brygge blir for høyt og hindrer sikt til høgskolens gamle administrasjonsbygg. Vi har respekt for at nye sentrale bygg både utfordrer i form og beliggenhet, og at det er ulike meninger om dette. Det skjer i alle byer og skulle bare mangle. Hva er så god byutvikling? Jeg vil hevde det er både nyansert og sammensatt.

Fredrikstad er heldigvis, som andre fremvoksende byer, i betydelig utvikling og fornyelse. Det innebærer at eksisterende bymiljøer blir utfordret og satt inn i en ny sammenheng. Mål for alle byer er selvsagt å forene gammelt og nytt på en god måte.

Over hele kloden foregår i dag en betydelig urbanisering og tilflytting mot byene, også i Norge og Fredrikstad. Av hensyn til nedbygging av matjord, klimautslipp og kostbar utbygging av teknisk og sosial infrastruktur, er det ikke lenger bærekraftig med spredt geografisk bosetting. De nylige inngåtte forpliktelsene fra klimatoppmøte i Paris vil ytterligere forsterke denne utviklingen. Man kan la være å forstå det eller mislike det, men ikke hindre det. Heldigvis har Fredrikstad allerede tatt inn over seg utviklingen. I motsetning til det enkelte hevder i sine inlegg, har Fredrikstad kommune ett bredt sett med planer for areal-, by-, bolig- og klimautvikling. Felles for de alle er at bysentrum skal styrkes og fortettes. I Fredrikstad Kommunes byområdeplan for 2011-2023 er det målsatt at 50% av alle nye boliger i kommunen skal bygges i byområdet. Skal vi nå dette felles vedtatte målet, er vi nødt til å akseptere at det bygges nytt, tettere og høyere i sentrumsområdet.

Økt boligbygging og fortetting er også viktige bidrag i å utvide og styrke Fredrikstad sentrum. Et sterkt bysentrum bidrar til å sikre byen som handelsplass, samt å skape tiltrekningskraft på næring og utdanningsinstitusjoner. Mange av våre barn drar til storbyer eller ut av landet for å studere, og møter urbane og moderne bymiljøer. Befolkningsstatistikken for Fredrikstad viser at for få kommer tilbake, og at vi må gjøre mer for å tiltrekke oss kompetanse og yngre mennesker. Da er det selvsagt helt vesentlig at vi ser etter muligheter for å både utvikle byen gjennom nye bygg, boliger og byrom, samtidig som vi tilrettelegger for arbeidsplassvekst.

Fredrikstad har blant landets høyeste befolkningsvekst med i snitt ca. 1% pr. år. Bostedsattraktivitet, godt klima, fin skjærgård og hyggelige joviale mennesker preger byen. Dette er kvaliteter vi skal bevare. Samtidig legger veksten press på eksisterende arealer og gjør at vi må utvikle byen til å bli høyere, mer tettbebygd nær kollektivpunkt. Det er slik byen og elvepromenaden har blitt tilført store investeringer og kvaliteter det siste tiåret. Det viktige blir å bevare marka, tilgangen til elva og sjøen samt sikre gode byrom og møteplasser. En fortetting gir uterommene høyere status. Se bare på nye Stortorvet og Blomstertorvet.

Elvelangs på Værste Brygge tilrettelegger vi for økt offentlig tilgjengelighet ved å bygge bryggepromenade og park i et område som i nyere tid har vært brukt til parkering. Vi har valgt en boligstruktur med smal lamellbebyggelse som sikrer innsyn mellom blokkene. De offentlige kravene til oss som utbygger har blant annet vært å bekoste nye kaifronter og en offentlig tilgjengelig bryggepromenade. Kostnaden for dette bare for siste prosjekt er ca. kr 35 mill. kr. og overleveres til kommunen vederlagsfritt etter ferdigstillelse. Værste har som mål å bidra til positiv utvikling av Fredrikstad, og har nå også investert i belysning av høgskoleparken og området rundt administrasjonsblokka, som er blitt en flott student-campus-park. Det fine bygget vil fortsatt ruve godt i bybildet fra nordøst på bysiden og fra syd på Kråkerøysiden.

I byområdeplanen er det pekt på at det for nye byutviklingsområder som Værste ønskes tilrettelagt for variasjon, høy utnyttelse, ny urbanitet og mangfold.  Slik vil byen utvikles.