Vi satser på Fredrikstad

 ”Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvilkling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer og handel, i tillegg til flere gode byrom. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum. Bak Værstetorvet står Værste AS og Scala Retail Property.

 

Prognoser viser at Fredrikstad, Drammen og Oslo er de tre byene i Oslofjordregionen som vil vokse mest i tiden som kommer. Forutsetningen er at sentrum utvides med både boliger og handel. Med Værsteområdet i sentrum, og solide investorer som vil legge nærmere to milliarder på bordet, kan vi nå starte en god sirkel i Fredrikstad.

 

Les mer på Værstetorvets egen hjemmeside HER (ekstern link)

 

Våren 2014 inviterte Værste AS til en arkitektkonkurranse for utviklingen av det mest sentrumsnære området på FMV, fra gangbroen i nord til den nedlagte Shellstasjonen på Bjølstad i syd, et område på totalt 28 mål. Det lokale arkitektkontoret Griff Arkitektur gikk seirende ut av konkurransen med sitt kombinerte plankonsept for vei, parkering, næring, handel og bolig. 

Med elven som senter av sentrum, skapes det en fin akse med gåavstand fra den nye bydelen og opp til Torvbyen. 

Med elven som senter av sentrum, skapes det en fin akse med gåavstand fra den nye bydelen og opp til Torvbyen. 

 

En gjennomtenkt byutviklingsplan er klar for realisering:

Som eier av det viktigste utviklings­området i Fredrikstad, har vi et stort ansvar overfor byen vår. ”Værstetorvet” er derfor et grundig gjennomtenkt byutviklingsprosjekt der vi har snudd hver stein for å tenke hvordan vi kan løfte hele Fredrikstad og forløse det potensialet byen har. 

Vi har benyttet lokale, nasjonale og internasjonale fagfolk med stor tyngde innen hvert sitt fagområde. Dette for å skape et helhetlig område med gode åpne byrom og plasser, sammen med gateliv, næringsaktivitet og boliger - alt i samspill med hele Fredrikstad sentrum. Prosjektet er i tråd med, og svarer på, dagens byområde­plan og kommunens vedtatte mål om et styrket sentrum med elven som midtpunkt, en sterk akse mellom den nye stasjonen på Grønli gjennom dagens sentrumskjerne og til den nye bydelen på Værste.

For å være helt sikker på at vi har tenkt riktig for byen, har vi invitert med de beste nasjonale og internasjonale rådgivere og bestilt uavhengige rapporter. 

vaerstetorvet.no kan du lese om byutviklingsprosjektet ”Værstetorvet”, som sømløst skal binde Værsteområdet med eksisterende sentrum, ta handelen tilbake til bysentrum og reetablere Fredrikstads posisjon som handels­hovestad i Østfold.

Byutviklingsprosjektet alene vil tilføre 500 nye arbeidsplasser innenfor handel, og sysselsette ca 1000 årsverk i byggebransjen samlet over byggeperioden.
slide-oversiktsbilde-med-infobobler-2.jpg

Du kan også følge med på utviklingen på facebook og Instagram på "@vaerstetorvet"

Bærekraftig byutvikling

I flere debattinnlegg i Fredrikstad Blad den siste tiden hevdes det at utbyggingen av boligprosjektet Værste Brygge blir for høyt og hindrer sikt til høgskolens gamle administrasjonsbygg. Vi har respekt for at nye sentrale bygg både utfordrer i form og beliggenhet, og at det er ulike meninger om dette. Det skjer i alle byer og skulle bare mangle. Hva er så god byutvikling? Jeg vil hevde det er både nyansert og sammensatt.

Fredrikstad er heldigvis, som andre fremvoksende byer, i betydelig utvikling og fornyelse. Det innebærer at eksisterende bymiljøer blir utfordret og satt inn i en ny sammenheng. Mål for alle byer er selvsagt å forene gammelt og nytt på en god måte.

Over hele kloden foregår i dag en betydelig urbanisering og tilflytting mot byene, også i Norge og Fredrikstad. Av hensyn til nedbygging av matjord, klimautslipp og kostbar utbygging av teknisk og sosial infrastruktur, er det ikke lenger bærekraftig med spredt geografisk bosetting. De nylige inngåtte forpliktelsene fra klimatoppmøte i Paris vil ytterligere forsterke denne utviklingen. Man kan la være å forstå det eller mislike det, men ikke hindre det. Heldigvis har Fredrikstad allerede tatt inn over seg utviklingen. I motsetning til det enkelte hevder i sine inlegg, har Fredrikstad kommune ett bredt sett med planer for areal-, by-, bolig- og klimautvikling. Felles for de alle er at bysentrum skal styrkes og fortettes. I Fredrikstad Kommunes byområdeplan for 2011-2023 er det målsatt at 50% av alle nye boliger i kommunen skal bygges i byområdet. Skal vi nå dette felles vedtatte målet, er vi nødt til å akseptere at det bygges nytt, tettere og høyere i sentrumsområdet.

Økt boligbygging og fortetting er også viktige bidrag i å utvide og styrke Fredrikstad sentrum. Et sterkt bysentrum bidrar til å sikre byen som handelsplass, samt å skape tiltrekningskraft på næring og utdanningsinstitusjoner. Mange av våre barn drar til storbyer eller ut av landet for å studere, og møter urbane og moderne bymiljøer. Befolkningsstatistikken for Fredrikstad viser at for få kommer tilbake, og at vi må gjøre mer for å tiltrekke oss kompetanse og yngre mennesker. Da er det selvsagt helt vesentlig at vi ser etter muligheter for å både utvikle byen gjennom nye bygg, boliger og byrom, samtidig som vi tilrettelegger for arbeidsplassvekst.

Fredrikstad har blant landets høyeste befolkningsvekst med i snitt ca. 1% pr. år. Bostedsattraktivitet, godt klima, fin skjærgård og hyggelige joviale mennesker preger byen. Dette er kvaliteter vi skal bevare. Samtidig legger veksten press på eksisterende arealer og gjør at vi må utvikle byen til å bli høyere, mer tettbebygd nær kollektivpunkt. Det er slik byen og elvepromenaden har blitt tilført store investeringer og kvaliteter det siste tiåret. Det viktige blir å bevare marka, tilgangen til elva og sjøen samt sikre gode byrom og møteplasser. En fortetting gir uterommene høyere status. Se bare på nye Stortorvet og Blomstertorvet.

Elvelangs på Værste Brygge tilrettelegger vi for økt offentlig tilgjengelighet ved å bygge bryggepromenade og park i et område som i nyere tid har vært brukt til parkering. Vi har valgt en boligstruktur med smal lamellbebyggelse som sikrer innsyn mellom blokkene. De offentlige kravene til oss som utbygger har blant annet vært å bekoste nye kaifronter og en offentlig tilgjengelig bryggepromenade. Kostnaden for dette bare for siste prosjekt er ca. kr 35 mill. kr. og overleveres til kommunen vederlagsfritt etter ferdigstillelse. Værste har som mål å bidra til positiv utvikling av Fredrikstad, og har nå også investert i belysning av høgskoleparken og området rundt administrasjonsblokka, som er blitt en flott student-campus-park. Det fine bygget vil fortsatt ruve godt i bybildet fra nordøst på bysiden og fra syd på Kråkerøysiden.

I byområdeplanen er det pekt på at det for nye byutviklingsområder som Værste ønskes tilrettelagt for variasjon, høy utnyttelse, ny urbanitet og mangfold.  Slik vil byen utvikles.

Åpning av Værstetorvet 1

 

Etter 18 måneder med prosjektering og bygningsarbeid kunne vi i mai endelig markere den offisielle åpningen av Værstetorvet 1! Vi i Værste er stolte av nybygget som er et signalbygg midt i Fredrikstad sentrum! Alle leietakere er på nå på plass i bygget, som huser tilsammen 160 arbeidsplasser; et meget kompetent og kreativt teknologihodehus!

En attraktiv by krever et levende sentrum, det er derfor viktig at det etableres både arbeidsplasser og boliger i sentrum. Boliger sørger for døgnkontinuerlig liv på området hele uken, også når butikker er stengt og kontorlysene er slukket.

Klyngestrategien er sentral for utviklingen av Værsteområdet.  Med Værstetorvet 1 styrkes den allerede etablerte teknologiklyngen. Tre av landets største rådgivende ingeniørselskaper, Rambøll, Cowi og Multiconsult, er alle lokalisert et steinkast fra Høgskolen. Det er viktig at slike kompetansemiljøer tar en synlig plass i bybildet og knytter tilhørighet og relasjoner til Høgskolen i Østfold og Østfold Fagskole, samt deres mange studenter. Det nye bygget blir nærmeste nabo og deler park og uteområder med studentene. Samtidig opplever vi også at urbane kvaliteter er viktig for leietakerne ved valg av lokaler. Kampen om fremtidig arbeidskraft er stor og bedriften som lokaliserer seg urbant som på Værstetorvet vil kunne fremstå mer attraktive for studenter og unge som har studert og vent seg til mer urbane byer både i Norge og utlandet. Her får arbeidstakerne byliv og bredt kultur- og restauranttilbud rett utenfor døren. Jeg er overbevist om at dette blir mer avgjørende for å fremstå som attraktiv i konkurransen om de beste talentene i fremtiden.

Værstetorvet 1 er starten på en større utbygging ved foten av gangbroen. Værsteorvet 1 er det første av flere bygg som vil ramme inn byrommet «Værstetorvet», som blir områdets svar og kommunikasjon mot Stortorvet.  I desember åpnes en kunstisbane - med utlån av skøyter til store og små, på Værstetorvet. Mange kjenner slike tilbud fra Spikersuppa i Oslo, Rockefeller Center i New York mv., men banen vil også tilrettelegges for aktivitet og rekreasjon i sommerhalvåret med blant annet sandvolleyballbane. Samtidig åpner vi gjennom en storslått portal et nytt byrom opp i Høgskoleparken. En nydelig grønn oase for å kunne tenke store tanker på en høyde midt i byen. Velkommen opp!

Plankonsept for området "Værstetorvet" bestemt

Våren 2014 inviterte vi tre arkitektkontorer til en konkurranse for området fra gangbroen i nord til den nedlagte Shellstasjonen på Bjølstad i syd. Området er på hele 38 mål og alene noe større enn sykehusområdet som skal utbygges på Cicignon.

Gjennom et eget magasininnlegg og oppslag i Fredrikstad Blad, og på stand under Tall Ships Races ble de alternative forslagene presentert og byens befolkning invitert til å gi sitt syn på hvordan området bør utvikles.

De Oslo baserte selskapene LPO Arkitekter og ALT Arkitekter konkurrerte med den lokale aktøren Griff Arkitektur. Bidragene har blitt vurdert av en jury med deltagere fra Værste, Kommunen og eksterne ressurspersoner med erfaring fra store byutviklingsprosjekter i Oslo og Trondheim. De mottatte forslagene i konkurransen gir innspill og bidrag til den videre planprosess for området, herunder inspirasjon til relevante konseptvalg for delområdene.

Værste har valgt å dele opp prosessene for områdene Værstetorvet og Bjølstadjordet i 2 faser. For Værstetorvet har vi valgt forslaget fra Griff Arkitektur. Arkitektkontoret har tidligere bidratt i realiseringen av store prosjekter både på Værste og i byen for øvrig, og vi synes det er hyggelig at et lokalt selskap også hevder seg i konkurranse med sterke nasjonale arkitektkontorer.

Værste vil i neste fase frem til sommeren utrede og bestemme seg for veggrep og plankonsept for Bjølstadjordet. Her vurderer vi 2 hovedalternativer;

  • Næringsbygg i front i kombinasjon med et stort sentrums-boområde på 300-350 boliger
  • Et større handelssenter i kombinasjon med 150-200 boliger på taket

Vi ønsker å ta en avgjørelse om bruken av dette store området før sommeren for å kunne regulere og starte bygging i 2017/18.

Værstehilsen fra Trond Delbekk, adm.direktør Værste AS

Fremtiden er allerede i gang på Værste

Sommeren 2014 presenterte vi planer for utviklingen av et stort by- og sentrumsområde med næring, handel, boliger og parkering bare 100-500 meter fra byens flunkende nye stolthet og midtpunkt; Stortorvet! 

Det sentrale spørsmålet i utviklingen av en ny bydel er hvordan vi skal få til et helhetlig område med gode åpne byrom og plasser sammen med gateliv, næringsaktivitet og boliger. Værste skal være et sted for opplevelser og et sted hvor det er godt å oppleve, studere, arbeide og bo. For utviklingen av et så viktig sentrumsområde ønsker vi i Værste åpenhet, engasjement og råd fra byens innbyggere. Vårt mål er å utvikle Værste i samhandling med byen, og på en måte som blir bra for byen. 

Fredrikstad er blant de mest attraktive bostedskommunene i landet og befolkningen øker med ca. 1.000 innbyggere i året. Kommunens økende samarbeid med næringslivet gjennom Fredrikstad  Næringsforening og ambisjonene i ny næringsplan gir oss tro på at det er mulig å lykkes å få vekst i handels- og næringsaktivitet for å skape flere arbeidsplasser for folk flest. Vi i Værste akter i alle fall å legge til grunn at Fredrikstad også fremover vil være en attraktiv by som vil vokse videre både gjennom innbyggervekst og etter hvert også nærings-vekst. 

Helsehuset Fredrikstad ble offisielt åpnet i november 2013, dette er et minisykehus som vil ha ca. 400.000 besøkende årlig. I dag har nærmere 4.000 arbeidstakere og studenter sitt daglige virke på Værste. Til sammenligning hadde Fredrikstad Mekaniske Verksted 2.500 ansatte på det meste. Dette illustrerer den sentrale posisjonen Værste-området har i utviklingen av Fredrikstad by. 

På vår hjemmeside kan du lese litt om hva som skjer på Værste, om planene videre og møte noen av virksomhetene her. Har du spørsmål eller innspill til oss, vil vi gjerne høre fra deg

 

Værstehilsen fra Trond Delbekk, adm dir. Værste AS