Konsept valgt for utviklingen av Glombo

Det ble høsten 2016 invitert til en arkitektkonkurranse, et parallelloppdrag, for utvikling av et boligområde på Glombo, nærmere bestemt tomten som i dag huser Stene Stål. Overordnede målsettinger for prosjektet er å transformere et attraktivt område fra industriområde til boligformål, og skape en særegen boligdestinasjon ved innseilingen til Fredrikstad. Utviklingen av Glombo gjøres i samarbeid med Stene Stål Eiendom AS.

3 arkitektkontor ble invitert til konkurransen. Det ble levert ulike og spennende konsepter. Glombo Utvikling har valgt å gå videre med planforslaget fra Atelier Oslo.

Inspirasjon/referanseprosjekt er Lervig Brygge ved innseilingen til Stavanger. Også tegnet av Atelier Oslo

Atelier Oslo foreslår en åpen struktur mot vannet med 6 leilighetsblokker, med et vannspeil i midten. Atelier Oslo har etter juryens vurdering det tydeligste grepet med tanke på å definere og kommunisere tydelige overganger mellom private og offentlige arealer. Planen oppfattes som inkluderende og inviterende også for andre enn de fremtidige beboere i prosjektet. Atelier Oslo svarer også godt på den viktige oppgaven som ligger i å redefinere oppfattelsen og opplevelsen av denne delen av Fredrikstad som fremtidig destinasjon og bomiljø.

Se saken Fredriksstad Blad publiserte 11. mai her...

Backe Østfold bygger Helse 2

Mandag 8. mai rullet den første gravemaskinen inn på byggetomta til det neste Helsehuset; Helse 2.

Det er det lokale entreprenørfirmaet Backe Østfold som har fått byggentreprisen, og sammen med Råde Graveservice, allerede er i gang på byggeplassen. – For oss betyr det mye å få en slik kontrakt sier prosjektleder i Backe, Lars Gamlesanne, som er strålende fornøyd med å være i gang med prosjektet.

Reguleringsarbeidet har pågått nøyaktig i 12 måneder og byggeprosjektet ble endelig godkjent i bystyrets møte 4. mai. -Det har vært en gjennomgående god prosess med Fredrikstad kommune, uttaler utviklingsdirektør Sigbjørn Moe. Han har vært ansvarlig for arbeidene overfor kommunen mens prosjektleder Roy Jacobsen har jobbet med byggetekniske rådgivere og forestått valget av entreprenør. Det er også Jacobsen som leder byggeprosjektet fram til det står ferdig og NAV flytter inn 1. august 2018.

P-plassen som har vært på byggeplassen erstattes med en ny p-plass på vestsiden av Helsehuset og kapasiteten øker fra 42 til 160 plasser. Det blir også p-plasser under Helse 2, med innkjøring via det etablerte Helsehuset. -Parkeringskapasiteten i og rundt Helsehuset er meget god uttaler Jacobsen, og forteller samtidig at plassene utenfor legevakten, som er reservert personer med et handicap (HC-plasser), vil bli gratis fra 1. juni i år.

Helse 2-bygget blir ca 10.000 m2 over 6 etasjer. Foruten NAV, med sine 220 medarbeidere, skal det også andre virksomheter inn slik at bygget, når det er fullt, vil ha ca 400 personer  i arbeid.

 

Store synergier ved samlokalisering av ny Frederik II og Arena Fredrikstad

I oktober vedtok Fylkestinget at nye Frederik II med flerbrukshall skal bygges på Værste. To måneder senere vedtok bystyret at Fredrikstads nye idretts- og ishockheyhall, Arena Fredrikstad, også skal bygges på Værste. Synergiene for Fredrikstad som by er store.

 

For Værste som byutvikler er vi glade for beslutningene som er gjort. Det viktigste var ikke å få begge til Værste, men til Fredrikstad sentrums umiddelbare nærhet, slik at synergier kan skapes.

 

Den nye ishockeyhallen vil kunne huse opptil 4000 tilskuere. Den nye flerbrukshallen til Frederik II vil kunne ta imot opptil 2500 gjester og vil bli like stor som Kongstenhallen. Begge hallene vil bli veldig fleksible og kan på kort tid endres til å huse ulike arrangement.

 

Samlokaliseringen vil skape en unik klynge med utdanning og idrett i Fredrikstad. I sentrum av Fredrikstad vil vi få 5000 studenter fra Høgskolen, Fagskolen og videregående skole som alle vil kunne få synergier med idretten i byen gjennom både flerbrukshall, Arena Fredrikstad og Fredrikstad Stadion.

Les også:
Fakta om ny Frederik II vgs. med flerbrukshall på Værste

Fakta om Arena Fredrikstad

Nytt næring- og boligprosjekt på Stadion Nord!

Klikk på bildene over for å se de større...

Værste AS har nå igangsatt arbeidet med et nytt bolig- og næringsprosjektet på Stadion Nord. Området som skal utvikles er plassen mellom Stadion og elven, mellom smia og maskinhallen.
 
Denne plassen benyttes i dag som parkeringsplass for et fåtall biler, og området har behov for et løft og gis et innhold.  Med dette mener vi at det stort sett i alle byutviklingsprosjekter opparbeides et blandet program med bolig, næring og handel, som ledd i å sikre en så levende, trygg og sikker by som mulig – prinsippet 24/7.
Værste mener videre at prosjektet følger opp vedtatte målsettinger i byområdeplanen, og nevner bl.a.;

  • Idealet om blandet formål i byutviklingsøyemed
  • 50% av boligbyggingen skal skje i byområdet og som en fortetting i sentrumsnære områder og et voksende behov for boliger
  • Bidrar og stimulerer til en synliggjøring av elven som et viktig byrom, kollektiv kommunikasjons-åre, samt aktiverer byrommet ved at innbyggerne og elven kobles sammen

Stadion Nord området er svært sentralt med gangavstand til sentrum, og godt egnet for et prosjekt med blandet formål – næring/boligbebyggelse.  De verneverdige bygningene rundt gjør det vanskelig å etablere boliger på bakkeplan, det planlegges derfor for næringsvirksomhet i de nederste etasjene, og slanke lamellblokker med gjennomgående leiligheter over næringsarealene.
 
Mellom blokkene og stadion vil det være mulig å opparbeide et solrikt og godt skjermet uteoppholdsareal. Området mot elva skal opparbeides til offentlig tilgjengelig arealer, som en del av elvepromenaden.
 
Prosjektet er i planleggingsfasen og vi kan foreløpig ikke si noe om forventet salgsstart av leilighetene.

Beachvolleyturnering under Glommafestivalen

Foto: Geir A. Carlsson, Fredriksstad Blad.

Foto: Geir A. Carlsson, Fredriksstad Blad.

Under Glommafestivalen, den 2. juli avvikles "O'Learys Værste Beach 2016" En beachvolleyturnering som skal avholdes i de to banene som er anlagt over plassen som i vinter ble brukt som skøytebane. Arrangørene håper på stor deltagelse og oppfordrer alle som har lyst til å melde seg på.

Påmelding kan gjøres på facebook-siden til O'Learys eller Glommafestivalen.

Fremtidsrettet byutvikling som utvider og styrker Fredrikstad sentrum

I dag la Værste og Scala fram planene for "Værstetorvet", det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid.

”Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvilkling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer og handel, i tillegg til flere gode byrom. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum.

Prosjektet fremmes for regulering nå i juni, og utviklingspartnerne Værste og Scala planlegger å starte bygging høsten 2017. Målet er at første del står klart i løpet av høsten 2019.

 
 

Slik skal vi skape en god sirkel i Fredrikstad

Fredrikstads befolkning vokser over landsgjennomsnittet. Vi er i dag norges 6. største by, men er ikke en gang topp 20 når det gjelder ­størrelsen på sentrum. Det bremser den gode utviklingen. Derfor må vi utvikle flere boliger i sentrum. Flere boliger krever flere handels­tilbud, noe som igjen gjør Fredrikstad sentrum og byen mer attraktiv. En god sirkel.

Prosjektet skaper en ny og urban forlengelse av dagens sentrum over til Kråkerøysiden. Dette er en fornuftig retning på sentrumsutviklingen fordi det bidrar til å gjøre elva til midtpunktet, og ikke avslutningen på byen. 

 

Vi skal ta handelen tilbake til Fredrikstad sentrum

Nye og mer moderne handelskonsepter, sammen med en stor parkeringslokasjon for sentrum på Kråkerøysiden, skal bidra til at Fredrikstad tar tilbake posisjonen som handels­hovedstad i Østfold. Kun på den måten kan vi stoppe dagens handelslekkasje, tiltrekke nye folk til byen og bedre utnytte den store hyttetrafikken i området. 

Byutviklingsprosjektet ”Værstetorvet” vil gi bedre gangbaserte for­bindelser i byen, og bidra til bedre servering, handel og kulturtilbud på gateplan på begge sider av elva.

Boliger trenger handel, og handel trenger boliger. Det er enkelt forklart grunnlaget for den gode sirkelen vi nå kan skape i Fredrikstad. Når dette innlemmes i det eksisterende sentrum, har vi en god oppskrift på hvordan Fredrikstad igjen kan bli Østfolds handelshovedstad.

Boliger trenger handel, og handel trenger boliger. Det er enkelt forklart grunnlaget for den gode sirkelen vi nå kan skape i Fredrikstad. Når dette innlemmes i det eksisterende sentrum, har vi en god oppskrift på hvordan Fredrikstad igjen kan bli Østfolds handelshovedstad.

 

250 nye boliger, en viktig nerve i sentrums­utviklingen

Fredrikstad er blant byene i Norge som scorer høyest på bosteds­attraktivitet. Den relative befolkningsveksten er blant de høyere i landet, med ca. 1% eller ca 800 personer årlig vekst. Dette skaper behov for nye boliger - og boliger trenger handel...

Byutviklingsprosjektet vil alene tilføre ca. 500 nye arbeidsplasser innenfor handel, og sysselsette ca. 1000 årsverk i byggebransjen samlet over byggeperioden.
”Med prosjektet Værstetorvet har vi satt de tradisjonelle formålene bolig, næring og handel sammen for å gjenskape den klassiske 24-timers byen. I kombinasjon med perfekt beliggenhet og fokus på å skape aktive offentlige rom ligger alt til rette for et styrket bysentrum. Vi har sterk tro på at dette vil bidra til å løfte Fredrikstad sentrum opp en divisjon.
— Griff Arkitektur

Illustrasjoner: Griff Arkitektur/Placebo

Les mer om Værstetorvet på egen hjemmeside